SINCE 1943  |  OFICIÁLNE WEBOVÉ STRÁNKY ŠPORTOVÉHO KLUBU
tvcom.cz  I   ehftv.com  I   2 % daní  I   SZH  I   EHF  I   IHF  I   HKM ŠAĽA

Winter Cup Duslo Šaľa 2018 – Mladšie dorky / 05.01.2018 - 07.01.2018

kontakt: HK Slovan Duslo Šaľa  |  aktualizácia: 04.10.2017 08:44
Pošli článok na e-mail    Vytlač stránku

TERMÍN A MIESTO KONANIA
Termín -  5. - 7.01. 2018
5.1.2018  –  začiatok 09:00 podľa rozpisu
6.1.2018  –  podľa herného plánu
7.1.2018  –  ukončennie o 15.00 hod.
Miesto konania:  Športová hala Šaľa.

DATE AND PLACE OF TOURNAMENT
Date - 05. - 07.01. 2018
5.1.2018  -  beginning at 9.00 am according to the schedule
6.1.2018  - according to the game schedule
7.1.2018  - ending at 3.00 pm
Place:   Šaľa Sports Hall.


KATEGÓRIA
Mladšie dorky 2001/2002

CATEGORY:
U16 (years of birth 2001/2002)


SYSTÉM TURNAJA
Počet družstiev:
9 - 12 tímov, podľa počtu prihlásených tímov:
a - každý s každým (9 tímov)
b - dve skupiny (12 tímov)
1 x time out - 30 sekúnd
Vylúčenie - 2 minúty,
Podľa platných pravidiel hádzanej a platnej legislatívy.
Herný plán bude upresnený podľa prihlásených družstiev a bude zverejnený na webe turnaja.

THE TOURNAMENT SYSTEM
Number of teams:
9 - 12 teams, according to the number of teams registered:
A - each with each (9 teams)
B - two groups (12 teams)
1 x time out - 30 seconds
Sent-off - 2 minutes,
According to the valid rules of handball and valid legislation.
The game plan will be specified according to the registered teams and will be published on the tournament website.

ŠTARTOVNÉ
Je 100 EUR za každé hrajúce družstvo.
Štartovné je nutné zaplatiť prevodom na účet:
VÚB, a.s.  IBAN:    SK97 0200 0000 0000 1863 4132
SWIFT: SUBASKBX,
variabilný symbol: obdrží každé družstvo

ENTRY FEE
€100 for each team playing.
The starting fee must be paid by transfer to the account:
VUB, a.s.  IBAN: SK97 0200 0000 0000 1863 4132
SWIFT: SUBASKBX,
variable symbol: receives each team

TERMÍN PRIHLÁSENIA
Termín podania prihlášky je:  15.11.2017.
Potvrdenie obdrží prihlásené družstvo najneskôr do 20.11.2017.
Štartovné je nutné uhradiť na hore uvedený účet do 20.11.2017

APPLICATION DEADLINE
Application deadline: 15.11.2017.
Confirmation will be received no later than 20.11.2017.
The starting fee must be paid to the above account by 20.11.2017

STRAVOVANIE
Všetky družstvá sa budú stravovať v školskej jedálni.
V športovej hale, je k dispozícii bufet.
Plná penzia: 10 EUR /osoba
(2,50 EUR raňajky, 4,00 EUR obed, 3,50 EUR večera)

6.1. 2018 večerný raut pre členov realizačných tímov, koncert pre dievčatá

UBYTOVANIE
Nutné si priniesť so sebou spacák, karimatku/nafukovací matrac, prezúvky
Cena ubytovania: 3,00 EUR /osoba/noc
Cena za upratovanie na družstvo je: 8 EUR.

FOOD
All teams will be served in the school dining room.
There is a buffet in the sports hall.
Full board: 10 EUR / person
(2,50 EUR breakfast, 4,00 EUR lunch, 3,50 EUR dinner)

6.1. 2018 evening dinner for members of the implementation teams, concert for girls
ACCOMMODATION
It is necessary to bring a sleeping bag, a mattress / inflatable mattress and slides with you.
Price of accommodation: 3,00 EUR / person / night
The cost for cleaning by the team is: EUR 8.

CENY
Tri najlepšie družstva obdržia pohár, medaily, diplom.
Individuálne ocenenia – najlepšia hráčka, strelkyňa a brankárka.

PRIZES
The three best teams will receive a cup, a medal and a diploma.
Individual prizes - best player, shooter and goalie.

Prílohy

Naši partneri, sponzori

Duslo Šaľa
Respect Slovakia s.r.o.
SPP
Innogy
MAKS-D, s.r.o.
Autoprofit
Actemium
ERIMA Demišport
Erima
M FOTO

NÁJDETE NÁS

Horná 30
Šaľa 927 01

+(421) 903 856 977

M FOTO

fotografie © všetky práva vyhradené
SNP 16, Šaľa 927 01

+(421) 31 770 6688
Duslo Šaľa  MOL LIGA
2017 © HÁDZANÁRSKY KLUB SLOVAN DUSLO ŠAĽA, Horná 30, Šaľa všetky práva vyhradené.
Obsah tejto stránky je vlastníctvom jej prevádzkovateľa  |  e-mail  |  HARMONOGRAM HALY
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3